Proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871

Asociația Iubire și Încredere, în calitate de Lider, implementeaza proiectul ARTISTIC INTERNSHIPS – Adaptarea și Responsabilizarea Tinerilor prin Încurajarea Specializării Transversale într-un mod Inovativ și Creativ, cod SMIS 130871, în regiunea Nord- Est, judetul Iași, timp de 24 luni.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Obiectiv specific 6.14: Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 181 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Iași pentru o perioadă de 24 de luni, prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierii și orientării profesionale, înregistrării și dezvoltării unor firme de exercițiu/ întreprinderi simulate, desfășurării de competiții profesionale și informării în ambele sensuri a tuturor stakeholderilor implicați în sistemul de învățare la locul de muncă.
 
 
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1: Identificarea a cel puțin unui partener de practicăși continuarea/consolidarea parteneriatelor existente între unitățile de învățământ și agenții economici;
2. OS 2: Organizarea de stagii de practică în domeniul industriilor creative (textile și pielărie), industria auto și componente șitehnico-economic pentru 181 de elevi din județul Iași;
3. OS 3: Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 181 de membri ai grupului țintăprin acordarea de burse depracticăși organizarea de competiții profesionale;
4. OS 4: Înscrierea și dezvoltarea a 30 de firme de exercițiu/ întreprinderi simulate de către membrii grupului țintă;
5. OS 5: Creșterea gradului de informare a stakeholderilor implicați în sistemul de învățare la locul de muncă privind beneficiileparticipării elevilor la stagiile de practicăastfel încât,acestea să raspundă la nevoile actuale și viitoare ale pieței muncii la nivelregional/local;
6. OS 6: Furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru 181 de membri ai grupului țintă.
 
 
Rezultate asteptate
- 181 de rapoarte de practică;
- 181 de beneficiari ai serviciilor de informare, consiliere și orientare pe piața muncii;
- minim 3 parteneriate de practică cu noi agenți economici;
- 30 de firme de exercițiu înregistrate și dezvoltate;
- 1 târg pentru firmele de exercițiu înregistrate și dezvoltate;
- 1 competiție profesională organizată;
- 15 premii pentru participantii la competiția profesională.
 
Date de contact: Asociația Iubire și Încredere, telefon:0756296482,e-mail: artisticinternships@gmail.com

© Asociatia Iubire și Încredere 2021. Toate drepturile rezervate. | ANPC