Proiectul “Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana” Cod PN1049

Proiectul: „Bună guvernanță și egalitate de șanse în Iana”, Cod PN1049, în baza contractului nr. 19/28.12.2021, semnat cu Fondul Român de Dezvoltare Socială, în calitate de operator de program, beneficiază de un grant învaloare de 649.009 Euro, oferit de lslanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.

Proiect implementat de: U.A.T COMUNA IANA

Parteneri:

 ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE

 ASOCIAȚIA PRO ROMA

Perioada de implementare a proiectului: 20 luni

Data de începere a proiectului: 01.01.2022

 

Obiectivul general al proiectului

Creșterea gradului de incluziune socială și îmbunătățirea accesului la serviciile integrate (educație, sănătate, ocupare și activități privind abilitarea romilor și combaterea discriminării acestora) pentru un număr de 1190 de persoane aparținând grupurilor defavorizate cu condiții similare de viață (din care 884 de persoane de etnie romă) din zonele dezavantajate din comuna Iana, județul Vaslui (Iana, Siliștea și Recea) pentru o perioadă de 20 de luni.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Creșterea accesului și participării la servicii calitative de educație pentru 328 de copii din grupuri vulnerabile (din care 248de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui prin organizarea unui program de tipul școală după școală, acordarea de pachete suport, organizarea unei campanii de informare privind combaterea abandonului școlar, organizarea unei tabere școlare cu componentă educațională și furnizarea de servicii de educație parentală pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 2: Acordarea de sprijin pentru accesul pe piața muncii prin oferirea de servicii de informare, consiliere și mediere profesională pentru 862 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (din care 636 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui, organizarea de programe de calificare pentru 80 de persoane și prin organizarea unui eveniment de tipul târg de joburi pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 3: Prevenirea și combaterea excluziunii sociale prin acordarea de servicii medicale de calitate de tip stomatologic pentru 636 de persoane de etnie romă aparținând grupurilor vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui și prin acordarea unor pachete de igienă în vederea conștientizării și respectării elementare de igienă pentru 328 de copii din grupurile vulnerabile (din care 248 de etnie romă) din comuna Iana, județul Vaslui pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 4: Dezvoltarea capacităților individuale ale romilor din grupuri vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui prin organizarea de workshop-uri de dezvoltarea personală pentru 150 de persoane, de seminarii informative privind modul de afirmare a drepturilor, de acțiuni privind cooptarea și participarea persoanelor de etnie romă la luarea deciziilor la nivelul comunităților vizate, de organizare de sesiuni de instruire privind abilitarea femeilor rome vor viza tematici precum antreprenoriatul feminin local, gestionarea bugetului familiei, comunicare și negociere, competențe TIC acțiuni destinate pentru 120 de femei din comunitate și de campanii de conștientizare pe teme de abilitare a femeilor și tinerilor romi pentru o perioadă de 6 de luni;

OS 5: Prevenirea oricărei forme de discriminare a romilor din grupuri vulnerabile din comuna Iana, județul Vaslui prin derularea unui program de formare a personalului și a voluntarilor pentru 10 persoane, dezvoltarea unor instrumente anti-discriminare de tipul unui plan de acțiune local; organizarea unor evenimente publice cu participarea activă a romilor și a populației majoritare, eveniment de tipul săptămâna romilor; prezentarea de exemple de bune practici cu privire la lupta împotriva discriminării și promovării drepturilor pentru o perioadă de 6 luni;

OS 6: Identificarea grupului țintă și organizarea unei campanii privind oportunitățile proiectului pentru o perioadă de 20 de luni;

OS 7: Realizarea activităților de auditare financiară a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni.

 

Pe termen lung, efectul pozitiv al proiectului se manifestă prin depășirea condiției devulnerabilitate de către membrii grupului țintă ca urmare a măsurilor integrate dindomeniul educației, ocupării, serviciilor stomatologice, încurajarea abilitării romilor,combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în cadrul cărora aceștia suntdirect implicați. Mai mult decât atât, pe lângă membrii grupului țintă, efectul pozitiv al       proiectului va fi exploatat și de către comunitate în ansamblul ei ca urmare aprogramuluideformareapersonaluluișiavoluntarilorimplicațiînprestareaserviciilor publicecătregrupurilorvulnerabile.

                     

Informații suplimentare pe website-urile www.eeagrants.ro și   www.frds.ro iar detalii despre activitatea curentă din proiect pe www.iubiresiincredere.ro si pe pagina noastră de facebook.

Pentru informații oficiale despre Granturile SEE sau Novegiene, accesați  www.eeagrants.ro.

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC