PROIECT: SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile si Tehnologizate Inovativ

 

Newsletter cu privire la activitatea derulată de
către beneficiarii ajutorului de minimis - Iulie 2023
 
>>  Descarcă newsletter  <<

 

În cadrul proiectului SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile și Tehnologizate Inovativ, Cod SMIS 141037, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost demarată sub-activitatea I.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială.

Regăsiți mai jos Metodologia de selecție a grupului țintă cu mai multe detalii despre condițiile de eligibilitate, modalitatea de înscriere în grupul țintă, criteriile de evaluare a candidaților, precum și formularele specifice.

Dosarele pot fi depuse la sediul membrilor structurii parteneriale:

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE - str. Armeană, nr. 2A, municipiul Iași, județul Iași. Telefon: 0753 803 024,  0727 167 610;

 

METODOLOGIE_GT

 

Anexa_5_Lista_CAEN

 

ANEXA_A_-_Scrisoare_de_intentie

 

ANEXA_B_-_Declaratie_apartenenta_GT

 

ANEXA_C_-_Formular_GT

 

ANEXA_D_-_Fisa_antreprenoriala

 

ANEXA_E_-_Declaratie_evitarea_dublei_finantari

 

ANEXA_F_-_Declaratie_prelucrare_date_cu_caracter_personal

 

ANEXA_G_-_Declaratie_evitarea_conflictului_de_interese

 

 

Contract de formare profesionala

 

 

 

 

PROIECT: SMART INNOVATE! – Studenți Motivați în Afaceri Responsabile si Tehnologizate Inovativ

Proiect cofinanțat prin INNOTECH STUDENT, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Perioada de implementare: 21.12.2021 – 20.12.2023

 

OBIECTIVUL GENERAL

Facilitarea inserției pe piața muncii a absolvenților de învățământ terțiar în corelare cu nevoile pieței muncii prin susținerea înființării a 22 de întreprinderi cu profil non-agricol în Regiunea Nord-Est.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 341 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare antreprenorială în scopul de a genera un număr cât mai mare de afaceri la nivelul Regiunii Nord-Est:

 1. Sprijinirea membrilor GT în vederea identificării sectorului economic cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI;
 2. Familiarizarea a 25 de membri ai grupului țintă cu activitățile specifice ale unei firme reale prin organizarea și derularea a 25 de întreprinderi simulate;
 3. Selectarea a 22 de planuri de afaceri spre finanțare și a 3 planuri de pe lista de rezervă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;
 4. Formarea competențelor practice în domeniul antreprenoriatului pentru 25 de membri ai grupului țintă prin derularea de stagii de practică;
 5. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri către un număr de 25 de membri ai grupului țintă;
 6. Facilitarea și sprijinirea demarării, dezvoltării și funcționarii afacerilor înființate de către membrii grupului țintă prin acordarea a 22 de ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea Nord-Est, precum și prin monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;
 7. Asigurarea sustenabilității în ultimele șase luni ale proiectului prin monitorizarea afacerilor finanțate, dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a acestora și integrarea rezultatelor și a experienței acumulate în cadrul proiectului în politicile și strategiile solicitantului și partenerului, precum și a mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est.

 

GRUP ȚINTĂ

Grupul țintă este compus din 341 persoane, astfel:

 • 336 de studenți din ciclul de licență sau master (ISCED 5-7); pentru ca o persoană din categoria de grup țintă eligibil studenți să fie eligibil – trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competențe antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență, din care cel puțin 35 din mediul rural.
 • 5 doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat (studenți doctoranzi).

 

Dosarul de grup țintă va conține următoarele documente:

 • Scrisoarea de intenție (Model – Anexa A);
 • Declarație pe propria răspundere privind apartenența la grupul țintă (Model - Anexa B), însoțită de adeverință de student/doctorand;
 • Formular de înscriere în grupul țintă, completat integral (Anexa C);
 • Fișa antreprenorială (Anexa D);
 • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa E);
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa F);
 • Declarație privind evitarea conflictului de interese (Anexa G);
 • Copie după CI/BI;
 • Copie după certificatul de naștere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (unde e cazul);
 • Copie după documentul care atestă ultima formă de învățământ absolvită;
 • Adeverință de student/doctorand* (eliberată cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de candidatură).

 

Dosarele pot fi depuse la sediul membrilor structurii parteneriale:

ASOCIAȚIA IUBIRE ȘI ÎNCREDERE - str. Armeană, nr. 2A, municipiul Iași, județul Iași. Contact: 0753 803 024, 0727167610;

 

ETAPELE PROIECTULUI

Etapa I: Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională

I.1 Organizarea unei campanii de informare a publicului cu privire la activitățile aferente etapei I (Decembrie 2021 – Iunie 2022)

I.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială (Decembrie 2021 – Februarie 2022)

I.3. Derularea unui program de formare antreprenorială specifică (Februarie – Aprilie 2022)

I.4. Asistență și suport pentru completarea componentei ce ține de strategia de marketing a planului de afacere (Decembrie 2021 - Iunie 2022)

I.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (Februarie – Aprilie 2022)

I.6 Organizarea și derularea de întreprinderi simulate (Mai 2022)

I.7 Efectuarea de stagii de practică (Mai 2022)

I.8 Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri (Mai – Iunie 2022)

I.9 Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului (Iunie 2022)

 

Etapa II: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

II.1 Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului (Iulie 2022 – Iunie 2023)

II.2 Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (Iulie 2022 – Iunie 2023)

 

Etapa III: Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului

III. 1 Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri în timpul perioadei de implementare a proiectului (Iunie 2023 – Decembrie 2023)

 

 

Rezultate

• 1 metodologie de identificare, recrutare și evaluare a grupului țintă; 341 de formulare de înscriere grup țintă și anexe aferente; 341 de dosare de grup țintă;

• 22 de micro-granturi decontate și desfășurate în cadrul proiectului;

• 1 campanie de informare a publicului privind activitățile aferente Etapei I de implementare a proiectului;

• 1 program de formare profesională organizat pentru 341 de membrii ai grupului țintă; 290 de certificate recunoscute ANC acordate; 290 de planuri de afacere elaborate;

• 1 ghid consultativ privind completarea componentei ce ține de strategia de marketing a planului de afacere;

• 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere; 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare și a celor aflate pe lista de rezervă;

• 25 de membri ai grupului țintă implicați în organizarea și derularea de întreprinderi simulate;

• 25 de convenții de practică semnate cu reprezentanții mediului de afaceri din Regiunea de Nord-Est; 25 de rapoarte de practică;

• 25 de membrii ai grupului țintă beneficiari ai activității de mentorat și de consiliere profesională;

• 22 de pre-acorduri de finanțare semnate; 22 de întreprinderi înființate; 22 de acorduri de finanțare privind ajutorul de minimis semnate;

• 22 de întreprinderi monitorizate în perioada de sustenabilitate a planurilor de afacere;

• 1 conferință lansare proiect; 1 conferință finalizare proiect; 40 broșuri, 40 pliante, 40 mape, 40 pixuri; 2 afișe la amplasamentele de implementare ale partenerilor.

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC