Proiect: O ALTĂ PERSPECTIVĂ AII LIDER + HRS

 

Descarcă: Metodologie selectie GT A 1.1- O alta perspectiva (aii lider+hrs)

 

POCU/1080/3/16/157199

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital uman 2014-2020. 

Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți / Obiectivul specific: 3.1.: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație & Obiectivul specific: 3.4.: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

Perioada: 27.12.2022 - 26.12.2023

Buget: 4,068,120.30

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului rezidă în promovarea ocupării sustenabile şi de calitate a forţei de muncă din Regiunea de Nord-Est şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă prin facilitarea accesului la locuri de muncă pentru 201 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv pentru persoanele inactive, pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, inclusiv prin iniţiative locale de angajare asigurate de către promotorii proiectului.

Proiectul, prin obiectivul general, va contribui în mod direct la realizarea obiectivului Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, respectiv "Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii" prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a 201 persoane din Regiunea de Nord-Est selectate din rândul şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii din regiune.

De asemenea, proiectul, prin obiectivul general, va contribui în mod direct la materializarea Axei Prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toţi prin faptul că răspunde în mod direct apelului de proiecte aferent obiectivelor de program "Obiectivul specific: 3.1.: Creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie" şi "Obiectivul specific: 3.4.: Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie" prin furnizarea de masuri de sprijin către 201 persoane din Regiunea de Nord-Est selectate în mod specific din rândul şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific numărul 1 al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de competenţe prin formarea profesională a 201 de persoane din Regiunea de Nord-Est, aflate în căutarea unui loc de muncă, selectaţi din categoriile şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie.

Obiectivul specific numărul 2 al proiectului constă în îmbunătăţirea nivelului de competenţe prin formare profesională a 201 de persoane din Regiunea de Nord-Est, aflate în căutarea unui loc de muncă, selectaţi din categoriile şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie în ceea ce priveşte temele orizontale Dezvoltare Durabilă, Egalitatea de şanse, non-discriminarea, Utilizarea TIC şi contribuţia la dezvoltarea de competenţe digitale prin organizarea de cursuri personalizate domeniului de desfăşurare a activităţii a viitorilor angajaţi pentru cunoaşterea şi asumarea acquis-ului comunitar în activitatea curentă.

Obiectivul specific numărul 3 al proiectului constă în creşterea ocupării a 201 persoane din Regiunea de Nord Est provenite din categoriile şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, aflate în căutarea unui loc de muncă, prin informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii.

 

Principalele condiții de eligibilitate cumulate pentru apartenența la grupul țintă sunt:

- domiciliul sau reşedinţa în regiunea NE, judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

-NU au calitatea de participant în alte proiecte din cadrul aceluiaşi apel de proiecte, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru ţoţi, Componența 1 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale şi creşterea gradului de ocupare a şomerilor şi persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieţei muncii

-fac parte categoria de persoane şomeri şi persoane inactive, definite după cum urmează:

 • şomer de lungă durată
 • lucrător vârstnic (55-64 ani)
 • persoană inactivă.
 • persoană cu dizabilităţi
 • persoană cu nivel redus de educaţie

Definiţia termenilor:

Șomerul pe termen lung/ șomerul de lungă durată” este ”persoana care este șomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani și pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani”.

Sursa: Legea nr. 76/2002 privind sistemul de asigurări de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 

 „Persoanele inactive”sunt persoanele care nu fac parte din forța de muncă (care nu sunt nici ocupate, nici șomere). Populația inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele care n-au lucrat nici cel puțin o oră și nici nu erau șomeri în perioada de referință, aflându-se în una din următoarele situații:

 • elevi sau studenți;
 • pensionari (de toate categoriile);
 • casnice (care desfășoară numai activități casnice în gospodărie);
 • persoane întreținute de alte persoane ori de stat sau care se întrețin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente etc.);

Sunt considerate persoane inactive și persoanele care au declarat că în săptămâna de referință aveau un loc de muncă de la care au absentat, care nu au certitudinea că vor reveni la locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei luni și care nu primesc cel puțin 50% din salariu de la angajator, nu sunt disponibile să înceapă lucrul și care nu au căutat în mod activ un loc de muncă.

Sursa:INS – Forța de muncă în România – Ocupare și Șomaj în anul 2016.

 

„Persoanele cu dizabilități” sunt ”persoanele cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale”, precum și acele persoane  pe care mediul social, inadecvat pentru deficiențele lor fizice, senzoriale, psihice și/ sau deficiențele asociate, le împiedică sau le limitează accesul la șanse egale în societate, necesitând măsuri de protecție pentru a le sprijini integrarea și incluziunea socială. 

Sursa: Legea nr. 448/2006, republicată, privind protejarea și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, art. 2 punctul 1.

 

Beneficii în urma participării la activitățile proiectului

 • Servicii de informare și consiliere profesională
 • Se vor furniza informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor
 • Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale – profilul psiho-profesional al persoanei
 • Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă
 • Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Servicii de mediere pe piaţa muncii
 • Participarea la un târg de locuri de muncă
 • Identificarea potențialilor angajatori şi a locurilor de muncă vacante
 • Evaluarea și stabilirea profilului candidatului compatibil cu cerințele postului de muncă
 • Plasarea pe piaţa muncii
 • Calificare profesională
 • Participarea gratuită la unul dintre cursurile de calificare, nivel 2, durată 360 ore (120 ore teorie și 240 ore practică), autorizate de ANC: „Lucrător comercial” - cod COR 522303 şi „Patiser” - cod COR 751203

SUBVENTIE de 1800 lei pentru absolvirea oricărui curs de calificare organizat în cadrul proiectului

 • Participarea gratuită la cursul de specializare „Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere”- durata 40 ore.

 

Activitățile proiectului

Activitatea 1: Selecția și menținerea grupului țintă – șomeri și persoane inactive

Subactivitatea A1.1 Selecția și menținerea grupului țintă – șomeri și persoane inactive

 

Rezultate:

 • Metodologia de selecție grup țintă
 • 20 de evenimente locale de informare a publicului țintă
 • 1 campanie de informare online
 • 400 de persoane informate cu privire la activitățile proiectului
 • 201 persoane înscrise în proiect și 30 persoane pe listele de rezervă
 • Se va organiza o campanie de promovare în vederea recrutării grupului ţintă a proiectului. Campania se va desfăşura online pe platform de socializare.
 • Se vor organiza 20 de evenimente de informare, unde experţii proiectului vor merge în comunităţi şi vor prezenta proiectul, în vederea recrutării grupului ţintă.
 • Se vor recruta 201 persoane din regiunea NE, judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui;

 

Activitatea 2: Organizarea şi derularea de programe de formare profesională a adulţilor, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

Subactivitatea A2.1: Organizarea si derularea de programe de formare profesionala în meseriile de interes pentru Regiunea de Nord-Est

 

Cursuri de formare profesională, respectiv calificare, acreditate ANC, pentru un număr de 201 persoane

Vor fi organizate 2 tipuri de cursuri de calificare nivel 2, care se vor adresa celor 201 persoane:

 • Lucrător comercial – cod COR 522303
 • Patiser – cod COR 751203

Cursurile vor avea o durată de 360 de ore din care (120 ore teorie și 240 ore practică)

La finalul cursului, participanții care au avut prezența obligatorie vor putea susține un examen de absolvire. Examenul constă în: o parte teoretică (test grilă) și una practică. După promovarea examenului, participanții vor primi certificate ANC. După promovarea examenului de absolvire, fiecărui participant i se va elibera un certificat de absolvire, în conformitate cu prevederile OUG 129/2000.

 

Rezultate:

- 1 Procedură de formare profesională continua;

- 201 participanţi someri/ persoane inactive la instruire în vederea dobândirii unei calificari, din care 140 la cursul lucrator commercial şi 61 la cursul de patiser

- 1 suport de instruire referitor la teme secundare (Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor,  Inovare socială, Îmbunatăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, Nediscriminare

- 201 participanţi someri/ persoane inactive care beneficiază de instruire suplimentară cursurilor de calificare, în temele secundare   

 

Subactivitatea A 2.2 Organizarea și derularea cursului de competențe TIC

 

În cadrul acestei activităţi va fi realizat un curs de initiere TIC pentru toate persoanele participante la cursurile de calificare din cadrul proiectului.

Cursul va avea o durată de 40 de ore și se va adresa tuturor persoanelor participante în cadrul proiectului.

Beneficii:

- Cunoaşterea componenţelor principlale ale calculatorului; dispozitivelor de intrare/ ieşire;

- Cunoaşterea rolului şi funcţiilor unui sistem de operare, a modului de gestionare a fişierelor, precum şi a modului de aplicare a unei configuraţii personalizate suprafeţei de lucru;

- Cunoaşterea modului de lucru într-un document Word: lucrul cu caractere, cuvinte şi paragrafe; lucrul pe coloane, formatarea şi stilizarea textului, utilizarea modalităţilor de lucru privind copy, cut şi paste; inserare headers, footers, page numbering;

- Cunoaşterea modului de lucru în mediul Excel: crearea unei foi de calcul, formatarea celulelor, formatarea numerelor, aplicare filtre,realizarea unei diagrame şi a unui grafic;

- Cunoaşterea modului de lucru în mediul Power Point: deschiderea şi închiderea aplicaţiei Power Point; folosirea rutinei Autocontent Wizard; crearea unei prezentări; editare text, inserare imagini/diagrame; salvare prezentare;

- Cunoaşterea tipurilor de echipamente şi programe necesare pentru conectarea la internet;

- Cunoaşterea modalităţilor de căutare pe internet si de corespondenţă electronică;

- La sfârşitul cursului, în urma examenului de evaluare, participanţii vor obţine certificatul de absolvire a cursului de iniţiere Competenţe informatice.

 

Rezultate:

- 1 suport de instruire referitor la teme orizontale (Tehnologia informaţiei şi

comunicaţiilor - Competenţe digitale)

- 140 participanţi şomeri/ persoane inactive care participă la instruire în vederea dobândirii de

competenţe în domeniul Tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - Competenţe digitale

 

 

2.3. Organizarea unor cursuri personalizate domeniului de desfăşurare a activităţii viitorilor angajaţi pentru cunoaşterea şi asumarea acquis-ului comunitar în ceea ce priveşte temele orizontale Dezvoltare Durabilă, Egalitatea de şanse, non-discriminarea

 

În cadrul acestei activităţi vor fi organizate o serie de cursuri personalizate pentru profilul

fiecarui participant astfel:

•Curs de dezvoltare durabilă,  care va oferi membrilor GT instrumentele necesare pentru a evalua

diferitele strategii de durabilitate şi pentru a le integra în mod corespunzător în domeniul de

activitate pe care îl accesează.

•Curs Egalitatea de sanse, care va oferi posibilitatea celor care îl accesează să înveţe să gestioneze principiile generale ale egalităţii de şanse şi de gen.

•Curs non-discriminare care urmăreşte dezvoltarea unei atitudinii antirasista pentru persoanele din grupul ţinţă.

 

Rezultate

- 1 conţinut suport de instruire referitor la teme orizontale (Dezvoltare durabilă inclusiv

aspecte legate de locuri de muncă verzi, Non-discriminarea, Egalitatea de şanse);

- 140 participanţi şomeri/ persoane inactive care participă la instruire în vederea dobândirii de

competenţe în domeniul temelor orizontale.

 

Activitate: 3. Organizarea și derularea de acțiuni pentru informare şi consiliere profesională și mediere a carierei pentru 210 persoane din grupul țintă

 

Subactivitatea A 3.1. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării - Servicii de informare şi consiliere profesională pentru 201 persoane din grupul ţintă

 

Serviciile de informare și consiliere profesională privind cariera vor fi realizate în mod individual sau în grup, si vor urmări:

 • Furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor
 • Evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale
 • Dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră
 • Instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă
 • Fiecare membru al grupului țintă va beneficia de 7 ședințe de consiliere individuală și 1 ședință de consiliere de grup

Toate aceste servicii vor fi furnizate tuturor participanților din grupul țintă.

Rezultate:

- 1 baza de date angajatori din Regiunea Nord-Est;

- 10 parteneriate cu firmele angajatoare realizate

 

Subactivitatea 3.2. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării - Servicii de mediere pe piaţa muncii pentru 201 persoane din grupul ţintă

 • Persoanele din grupul țintă, vor fi asistate și învățate de-a lungul unui proces complex, prin tehnici de motivare, cum să devină activi în cautarea unui loc de muncă și cum să-și mențină locul de muncă în momentul în care își găsesc
 • Ca urmare a participării la activitatea de mediere la care vor participa 201 membri ai grupului țintă, un număr de cel puțin 95 de participanți șomeri și inactivi vor primi o ofertă de muncă
 • Organizare a 3 târguri de locuri de muncă, pentru care se vor identifica potențiali angajatori ce vor fi invitați să participe cu oferta de locuri de muncă – cel puțin 20 de potențiali angajatori/eveniment
 • Cele 201 persoane din grupul țintă își vor putea depune canditatura pentru posturile dorite, direct la angajator

Rezultate:

- 3 Târguri de joburi organizate;

- 1 manual de bune practici realizat.

- 91 persoane şomeri/ persoane inactive care primesc un loc de muncă, inclusiv care

desfăşoara o activitate independentă

© Asociatia Iubire și Încredere 2024. Toate drepturile rezervate. | ANPC